Pozor hranice!

Podrobnosti o projektu „POZOR, HRANICE! Průvodce po historii česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham“

Jsme sousedé. Hranice mezi dnešním Domažlickem a Bavorskem se v průběhu staletí příliš neměnila. Co se však proměňovalo, byl její význam. V časech dobrých nám hranice nepřekážela. Dnes, podobně jako kdysi naši předci, ji můžeme překračovat při cestách za obživou, přáteli, nákupy nebo za světskými či duchovními slavnostmi. V dobách zlých nás hranice neochránila. Při různých střetech přišlo mnoho lidí o život. Hranice byly místem řady křivd a neštěstí nezabránily. To dokáže jen dobrá vůle – a my.

O tom všem je tento projekt. Představuje naši společnou historii od pravěku až po současnost. Tak dlouhé a složité osudy se nesnaží pokrýt vyčerpávajícím způsobem. Jeho cílem je otevřít zajímavá témata a povzbudit lidi na obou stranách hranice k vzájemnému poznávání.

Pozor hranice - průvodce historií

 VÝSTUPY:

1) Kniha „POZOR, HRANICE!“ (vydána 2020)
2) Expozice ve Furth im Wald: „HEIMAT, GRENZE, DRACHE“ (Program přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020; Projekt: Muzeum
společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald, číslo projektu: 271; otevřeno 2020)
3) Expozice v Pivovaru Domažlice – Kulturním centru (Program přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020; Projekt: Muzeum společného
dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald, číslo projektu: 271)
4) Realizace pracovních listů k regionální výuce dějepisu + metodické podklady
5) Přednášková činnost
6) Přeshraniční desková hra s pracovním názvem „Chode, nezlob se!“
7) Putovní výstava
8) Rozšiřování spolupráce při zpracovávání dalších regionálních témat

PŘÍNOS PROJEKTU PRO PŘÍHRANIČNÍ REGION:

Navzdory tomu, že už třicet let můžeme volně překračovat hranice, poznávat se a spolupracovat, se jako sousedé známe málo. Z pohledu historika je oblast Domažlicka a příhraničí okresu Cham značně specifická. Tato oblast dosud postrádá moderní syntézu svých dějin. V regionu působí dvě výrazné osobnosti: na české straně Zdeněk Procházka, na německé Werner Perlinger. Tito pánové se významně zasloužili o zpracování dílčích témat, jako je historie města Furth im Wald a Domažlice či zmapování zaniklých obcí v regionu. Náš projekt je pokusem o vytvoření takovéto historické syntézy. Na tématech národnostní identity (kroje, nářečí, jazykové vymezení), způsobu obživy (řemeslné výroby) a obchodu, historiografie a orální tradice srovnává život na obou stranách hranice. Toto srovnání by nebylo možné bez přeshraničního pracovního týmu, který dokázal sestavit potřebné podklady a umožnil využít i poklady ukryté v soukromých sbírkách a archivech. Podařilo se tak navázat intenzivní spolupráci s jednotlivci i institucemi, jako jsou okresní a městské archivy (Domažlice, Cham, Furth im Wald), muzea (Muzeum Chodska v Domažlicích, Muzeum příhraničí ve Kdyni, Muzeum přírody v Klenčí pod Čerchovem, Muzeum poutí v Neukirchen beim Heiligen Blut, Waldschmidtovo muzeum v Eschlkamu), Svazek obcí Domažlicko, Centrum Bohemia Bavaria v Schönsee či Archeopark Bärnau. Díky navázané spolupráci se s příslušnými institucemi podařilo domluvit pokračování další spolupráce v rámci projektu. Může mít podobu přednášek, prezentací nebo do budoucna i putovní výstavy.

Druhá a rovněž zásadní rovina výstupu, směřuje do oblasti školství. V rámci projektu vznikne minimálně 10 zpracovaných tematických okruhů, které usnadní výuku regionálních dějin na místních školách. Věříme, že se nám povede zapojit co nejvíce škol na obou stranách hranic. Okruhy budou provázány s expozicí POZOR HRANICE!, která od příštího roku začne fungovat v bývalém pivovaru v Domažlicích. Expozice se tak může stát odrazovým můstkem pro další aktivity a platformou navazujících činností. Třetí rovina projektu je turistická. Díky lepšímu poznání historie, se náš region může odlišit od ostatních a nabídnout návštěvníkům přijíždějícím zvenčí kvalitní zážitek. Stejný význam ale může mít i pro nás žijící v regionu. Kniha POZOR HRANICE! je ostatně koncipovaná jako netradiční průvodce po kraji pod Čerchovem. Věříme, že poslouží jako inspirace k cestování po Domažlicku i Furthsku.

TÝM:

Mgr. Kristýna Pinkrová – koordinátorka a autorka
Ing. Ladislav Ptáček – texty, interpretace
Mgr. Radka Kinkorová, PhDr. Karel Řeháček PhD., Zdeněk Procházka, Karl Reitmeier, Werner
Perlinger, Miloš Novotný, Mgr. Eliška Bridges – odborné podklady
Mgr. David Pinkr, Mgr. Jiří Soukup – didaktika
Mgr. Lenka Pučalíková – redakce textů
Mgr. Denisa Ridel Drahonská – administrativa
Max Blanck – komunikace s německými partnery
Karel Šmirkl, Vlaďka Kubisková – PR
MgA. Slávka Štrbová – ilustrace
… přidejte se!

Ohlasy z tisku

Kniha

POZOR, HRANICE! Průvodce historií česko – bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham

„Dědečku, kdo žije za tím plotem z ostnatého drátu?“ ptá se vnouček hledící přes horské údolí k sousedům za hranice. „My, synáčku, my!“ odpoví děda. Smutná anekdota ilustruje část dlouhého příběhu česko-německého soužití v Českém lese na obou stranách hranice. 

Tato česko-německá kniha v deseti kapitolách představuje proměny zdejšího života v průběhu staletí. Je určená všem, kdo si při toulkách pohraničím chtějí rozšířit své obzory a při jeho objevování zažít nová dobrodružství.

ACHTUNG, GRENZE! Handbuch der Geschichte der Grenzregionen Domažlice und Cham

„Opa, wer lebt hinter diesem Stacheldrahtzaun?“ fragt der Enkel, der über das Gebirgstal zu den Nachbarn über die Grenze schaut. „Wir, mein Sohn, wir!“ antwortet Opa. Diese traurige Anekdote illustriert einen Teil der langen Geschichte des tschechisch-deutschen Zusammenlebens an der Grenze im Böhmischen Wald.

In zehn Kapiteln stellt dieses Buch die Veränderung des lokalen Lebens im Laufe der Jahrhunderte dar. Es ist für alle bestimmt, die ihren Horizont erweitern möchten, während sie durch das Grenzgebiet wandern und neue Abenteuer erleben.

Pozor hranice - průvodce historií

Video - představení knihy

Jedinečný pohled na dějiny pohraničního regionu, na to, co jej spojuje i to, co jej rozděluje, nabízí nově vydaná kniha „POZOR, HRANICE! Průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham“. Za publikací stojí historička a vydavatelka Kristýna Pinkrová. Autorka společně s novinářem a stavitelem mostů Karlem Reitmeierem toto dvojjazyčné dílo a stejnojmenný projekt představila v živém přenosu.
Ein einzigartiger Blick auf die Geschichte der Grenzregion, auf Verbindendes und Trennendes, gelingt dem neu erschienenen Buch „Achtung, Grenze! Handbuch der Geschichte der Grenzregionen Domažlice und Cham“. Die Historikerin und Herausgeberin Kristýna Pinkrová und der Journalist und Brückenbauer Karl Reitmeier stellten das zweisprachige Werk und das gleichnamige Projekt in einem live übertragenen Online-Vortrag vor.

Kniha vyšla za podpory

Znak města Domažlice
Město Domažlice