Za paličkováním do Tiefenbachu a Schönsee // Nach Klöppelei nach Tiefenbach und Schönsee

sobota 3.6. 2023 9:45 sraz na parkovišti v Tiefenbachu (Bachstraße) // Treffen am Parkplatz in Tiefenbach (Bachstraße) 

🇨🇿

Krajkářství je nehmotné kulturní dědictví

Krajkářství v Hornofalckém lese, v obcích Schönsee, Stadlern a Tiefenbach, bylo v roce 2016 zapsáno na bavorský i celoněmecký seznam nehmotného kulturního dědictví.

 V roce 1907 byla v Tiefenbachu založena královská škola paličkované krajky, kde se ženy učily ručnímu paličkování a měly tak možnost vedlejšího výdělku. Hornofalcká paličkovaná krajka byla dokonce vystavována na světových výstavách. V sále bývalé školy paličkované krajky, dnes radnice, jsou vystaveny návrhy, vzorové výkresy, paličkované krajkové dopisy a paličkované krajky z Tiefenbachu. Představena je historie školy paličkované krajky a zavedení tohoto odvětví domáckého krajkářství.

 

 

9:45 sraz na parkovišti v Tiefenbachu (Bachstraße) // Treffen am Parkplatz in Tiefenbach (Bachstraße)

10:00 Prohlídka muzea bývalé školy paličkování v Tiefenbachu  // Führung durch das Museum der ehemaligen Klöppelschule Tiefenbach (Hauptstraße 33, D- 93464 Tiefenbach)

 11:15 Ukázka uměleckého řemesla paličkování krajek s možností účasti v „Klöppelstube“ základní školy v Schönsee// Vorführung des Klöppelkunsthandwerks mit Angebot zum Mitmachen in der „Klöppelstube“ der Schönseer Grundschule  (Schulstraße 3, 92539 Schönsee)

12:30 Prohlídka trafostanice s uměleckým ztvárněním paličkované krajky // Besichtigung des Klöppel-Trafos (Böhmerwaldstraße 1, 92539 Schönsee)

13:15 Prohlídka Centra Bavaria Bohemia// Besichtigung des Centrum Bavaria Bohemia (Freyung 1, D-92539 Schönsee)

 

🇩🇪

Spitzenklöppeln ist Immaterielles Kulturerbe

Das Spitzenklöppeln im Oberpfälzer Wald, in Schönsee, Stadlern und Tiefenbach, wurde 2016 auf die Landesliste Bayern und auf die Bundesliste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

In Tiefenbach wurde 1907 eine königliche Klöppelschule gegründet, in der die Frauen die Handklöppelei erlernten und sich so eine Möglichkeit zum Nebenerwerb verschaffen konnten. Oberpfälzer Klöppelspitzen waren sogar auf Weltausstellungen zu sehen. Im Saal der ehemaligen Klöppelschule, heute Rathaus, sind Entwürfe, Musterzeichnungen, Klöppelbriefe und Klöppelarbeiten aus Tiefenbach ausgestellt. Die Geschichte der Klöppelschule und die Einführung dieses Zweigs der Hausindustrie werden dargestellt.

Koukněte na náš fotofilm na našem Youtube kanálu nebo FB
Paličkované krajky v Tiefenbachu a Schönsee
V rámci Hindle sobot jsme 3. června navštívili Muzeum paličkované krajky v obci Tiefenbach,
kde nás provedl pan starosta Ludwig Prögler, dále školu a „paličkovací trafostanici“ v Schönsee,
kde byla naší průvodkyní zdejší učitelka paličkování Frýda Roith.
V sále bývalé školy paličkované krajky v Tiefenbachu, dnes též radnici, jsou vystaveny návrhy,
vzorové výkresy a paličkované krajky z této oblasti. Představena je historie školy paličkované
krajky. Z oblasti Krušných hor se paličkování krajek se rozšířilo i do Českého lesa a poté si našlo
cestu do pohraniční oblasti Horní Falce prostřednictvím služebných a dívek, které se zde
provdaly.
Počátkem 19. století v důsledku nástupu mechanických tkalcovských stavů domácí tkalcovství
zaniklo a mnoho rodin se ocitlo v nouzi, pokusila se bavorská vláda kolem roku 1840 rozšířit
krajkářství jako nové domácí zaměstnání. Později byly zřízeny i státní krajkářské školy, v roce
1901 byla ve Stadlernu otevřena první „Königlich Boyerische Klöppelschule“. V roce 1906
přibyla škola v Schönsee a v roce 1907 v Tiefenbachu. Stejně tak byly zakládány školy
paličkování i v Bělé nad Radbuzou a v Poběžovicích. Krajkářství se nyní učily ženy z celé oblasti,
dívky od sedmi let. Výuka probíhala po běžné školní výuce. Docházka byla dobrovolná a
bezplatná.
Školy se staly výchozím bodem a centrem pro domácí práci. Nebylo snad domu, kde by se
nevyráběly krajky. Prodej krajek organizovaly školy a místní obchodníci.
Po roce 1946, odsunem sudetských Němců za Bělé nad Radbuzou a z Poběžovic, jsou tyto školy
v Československu zavřeny a krajkářská tradice zde zaniká. V Německu v době hospodářského
zázraku v 2. polovině 50. let 20. století zájem o krajkářství opadl. Tři státní školy byly v 70. letech
20. století uzavřeny.
Od té doby až dodnes se výuka krajkářství nabízí jako nepovinný předmět na základní škole v
Schönsee. I díky tomu je v Horní Falci tradice paličkovaných krajek stále živá a udržují ji nyní
desítky studentů i dospělých, kteří se paličkování věnují ve zdejších školách, kde se schází napříč
generacemi.
Geklöppelte Spitze in Tiefenbach und Schönsee
Am 3. Juni besuchten wir im Rahmen der Hindle-Samstage das Klöppelmuseum in Tiefenbach,
wo wir von Bürgermeister Ludwig Prögler geführt wurden, sowie die Klöppelschule und den
"Klöppeltrafo" in Schönsee, wo wir von der örtlichen Klöppellehrerin Frýda Roith geführt
wurden.
Im Saal der ehemaligen Klöppelschule, heute ebenfalls Rathaus, in Tiefenbach sind Entwürfe,
Musterzeichnungen und Klöppelspitzen aus der Region ausgestellt. Die Geschichte der
Klöppelschule wird vorgestellt. Vom Erzgebirge aus verbreitete sich die Klöppelspitze bis in den
Böhmischen Wald und fand dann durch Mägde und die dort verheirateten Mädchen ihren Weg
in die oberpfälzische Grenzregion.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als die mechanischen Webstühle verschwanden und viele
Familien in Not gerieten, versuchte die bayerische Regierung um 1840, das Klöppeln als neuen
Hausberuf zu fördern. Später wurden auch staatliche Klöppelschulen eingerichtet, und 1901
wurde in Stadlern die erste "Königlich Boyerische Klöppelschule" eröffnet. Im Jahr 1906 kam
eine Schule in Schönsee und 1907 in Tiefenbach hinzu. Auch in Bělá nad Radbuzou (Weißensulz)
und Poběžovice (Ronsperg) wurden Klöppelschulen gegründet. Frauen aus der ganzen Region
lernten nun das Klöppeln, Mädchen ab dem siebten Lebensjahr. Der Unterricht fand nach dem
normalen Schulunterricht statt. Die Teilnahme war freiwillig und kostenlos.
Die Schulen wurden zu einem Ausgangspunkt und einem Zentrum für Hausaufgaben. Es gibt
kaum ein Haus, in dem nicht geklöppelt wird. Der Verkauf der Spitzen wurde von den Schulen
und den örtlichen Händlern organisiert.
Nach 1946, mit der Vertreibung der Sudetendeutschen aus Bělá nad Radbuzou und Poběžovice,
wurden diese Schulen in der Tschechoslowakei geschlossen und die Klöppeltradition starb aus.
In Deutschland ging während des Wirtschaftswunders in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre
das Interesse am Klöppeln zurück. Die drei staatliche Schulen wurden in den 1970er Jahren
geschlossen.
Seitdem wird das Klöppeln als Wahlfach an der Grundschule Schönsee angeboten. Dadurch ist
die Klöppeltradition in der Oberpfalz lebendig geblieben und wird heute von Dutzenden von
Schülern und Erwachsenen gepflegt, die sich in den örtlichen Schulen mit dem Klöppeln
beschäftigen und sich dort generationsübergreifend treffen.

Těšíme se na vaší účast!

                                                                             Za podpory

                                                              Projekt HINDLE se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 

                                         Das Projekt Hindle wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert.